Polisi Preifatrwydd

-----

Mae'r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut mae'ch gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu, ei ddefnyddio, a'i rannu pan fyddwch chi'n ymweld neu yn prynu o www.cowinaudio.com (y "Safle").


GWYBODAETH BERSONOL RYDYM YN CYSYLLTU

Pan fyddwch yn ymweld â'r Safle, rydym yn casglu gwybodaeth benodol am eich dyfais yn awtomatig, gan gynnwys gwybodaeth am eich porwr gwe, cyfeiriad IP, parth amser, a rhai o'r cwcis sy'n cael eu gosod ar eich dyfais. Yn ogystal, wrth i chi bori ar y Safle, rydym yn casglu gwybodaeth am y tudalennau gwe unigol neu'r cynhyrchion rydych chi'n eu gweld, pa wefannau neu delerau chwilio y cyfeiriwyd atynt at y Safle, a gwybodaeth am sut rydych chi'n rhyngweithio â'r Safle. Cyfeiriwn at y wybodaeth hon a gasglwyd yn awtomatig fel "Gwybodaeth am Ddiffyg".

Rydym yn casglu Gwybodaeth am y Dyfais gan ddefnyddio'r technolegau canlynol:
- "Cookies" yw ffeiliau data sy'n cael eu gosod ar eich dyfais neu'ch cyfrifiadur ac yn aml maent yn cynnwys dynodwr unigryw anhysbys. Am ragor o wybodaeth am gwcis, a sut i analluogi cwcis, ewch i http://www.allaboutcookies.org.
- Gweithrediadau olrhain "ffeiliau Log" yn digwydd ar y Safle, a chasglu data gan gynnwys eich cyfeiriad IP, math porwr, darparwr gwasanaeth Rhyngrwyd, tudalennau cyfeirio / gadael, a stampiau dyddiad / amser.
- Mae "darnau gwe", "tagiau", a "picseli" yn ffeiliau electronig a ddefnyddir i gofnodi gwybodaeth am sut rydych chi'n pori'r Safle.
- Drwy ddefnyddio ein gwefan, rydych chi (yr ymwelydd) yn cytuno i ganiatáu i drydydd parti brosesu eich cyfeiriad IP, er mwyn penderfynu ar eich lleoliad at ddibenion trosi arian. Rydych hefyd yn cytuno i gael yr arian hwnnw wedi'i storio mewn cwci sesiwn yn eich porwr (cwci dros dro sy'n cael ei dynnu'n awtomatig wrth i chi gau eich porwr). Gwnawn hyn er mwyn i'r arian a ddewiswyd gael ei ddewis a'i fod yn gyson wrth bori ein gwefan fel bod y prisiau'n gallu trosi i'ch arian lleol (yr ymwelydd).

Yn ogystal, pan fyddwch yn prynu neu'n ceisio prynu trwy'r Safle, rydym yn casglu gwybodaeth benodol gennych, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad bilio, cyfeiriad llongau, gwybodaeth am daliadau (gan gynnwys rhifau cardiau credyd, cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. cyfeiriwch at y wybodaeth hon fel "Gwybodaeth am Orchymyn".

Os ydych chi wedi prynu ar Amazon a chofrestru'ch cynnyrch trwy ein gwefan, byddwn hefyd yn cofnodi'r wybodaeth a ddarperir gennych.

Pan fyddwn yn siarad am "Gwybodaeth Bersonol" yn y Polisi Preifatrwydd hwn, rydym yn sôn am Wybodaeth am Wybodaeth a Threfniadau.

SUT YDYM YN DEFNYDDIO EICH GWYBODAETH BERSONOL?

Rydym yn defnyddio'r Gwybodaeth Orchymyn yr ydym yn ei chasglu yn gyffredinol i gyflawni unrhyw orchmynion a roddir drwy'r Safle (gan gynnwys prosesu eich gwybodaeth am daliad, trefnu ar gyfer llongau, a rhoi anfonebau a / neu gadarnhau archeb i chi). Yn ogystal, rydym yn defnyddio'r Gorchymyn hwn Gwybodaeth i:
- Cyfathrebu â chi;
- Sgrinwch ein gorchmynion am risg neu dwyll posibl;
- Pan yn unol â'r dewisiadau rydych chi wedi eu rhannu gyda ni, rhowch wybodaeth neu hysbyseb i chi yn ymwneud â'n cynnyrch neu ein gwasanaethau.

Rydym yn defnyddio'r wybodaeth am y Dyfais a gasglwn i'n helpu i sgrinio ar gyfer risg a thwyll posibl (yn arbennig, eich cyfeiriad IP), ac yn fwy cyffredinol i wella a gwneud y gorau o'n Safle (er enghraifft, trwy gynhyrchu dadansoddiadau ynghylch sut mae ein cwsmeriaid yn bori ac yn rhyngweithio â hwy y Safle, ac i asesu llwyddiant ein hymgyrchoedd marchnata a hysbysebu).

RHANNU EICH GWYBODAETH BERSONOL

Rydym yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol gyda thrydydd partïon i'n helpu i ddefnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol, fel y disgrifir uchod. Er enghraifft, rydym yn defnyddio Shopify i rym ein siop ar-lein - gallwch ddarllen mwy am sut mae Shopify yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol yma: https://www.shopify.com/legal/privacy. Rydym hefyd yn defnyddio Google Analytics i'n helpu i ddeall sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio'r Wefan - gallwch ddarllen mwy am sut mae Google yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol yma: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/. Gallwch hefyd ddileu Google Analytics yma: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Yn olaf, efallai y byddwn hefyd yn rhannu eich Gwybodaeth Bersonol i gydymffurfio â chyfreithiau a rheoliadau perthnasol, i ymateb i gyfyngiad, gwarant chwilio neu geisiadau cyfreithlon eraill am wybodaeth a dderbyniwn, neu i amddiffyn ein hawliau fel arall.

HYSBYSEBU YMDDYGIAD

Fel y disgrifiwyd uchod, rydym yn defnyddio'ch Gwybodaeth Bersonol i roi hysbysebion neu gyfathrebiadau marchnata i chi y credwn y gall fod o ddiddordeb i chi. Am ragor o wybodaeth am sut mae hysbysebu wedi'i dargedu yn gweithio, gallwch fynd i dudalen addysgol Menter Hysbysebu Rhwydwaith ("NAI") yn http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work.

Gallwch ddewis nad yw hysbysebu wedi'i dargedu trwy ddefnyddio'r dolenni isod:
- Facebook: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
- Google: https://www.google.com/settings/ads/anonymous
- Bing: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies/personalized-ads

Yn ogystal, gallwch chi eithrio rhai o'r gwasanaethau hyn trwy ymweld â phorth eithrio'r Cynghrair Hysbysebu Digidol yn: http://optout.aboutads.info/.

PEIDIWCH Â TRACK

Sylwch nad ydym yn newid arferion casglu a defnyddio ein Safle pan welwn signal Do Not Track oddi wrth eich porwr.

EICH HAWLIAU

Os ydych chi'n breswylydd Ewropeaidd, mae gennych yr hawl i gael gafael ar wybodaeth bersonol yr ydym yn ei ddal amdanoch chi a gofyn i chi gywiro, diweddaru neu ddileu eich gwybodaeth bersonol. Os hoffech ymarfer yr hawl hon, cysylltwch â ni drwy'r wybodaeth gyswllt isod.

Yn ogystal, os ydych chi'n breswylydd Ewropeaidd, nodwn ein bod yn prosesu eich gwybodaeth er mwyn cyflawni contractau a allai fod gennych gyda chi (er enghraifft, os ydych chi'n gwneud gorchymyn drwy'r Safle), neu fel arall i ddilyn ein buddiannau busnes dilys a restrwyd uchod. Yn ogystal, nodwch y bydd eich gwybodaeth yn cael ei drosglwyddo y tu allan i Ewrop, gan gynnwys i Ganada a'r Unol Daleithiau.

DATGANIAD DATA

Pan fyddwch chi'n archebu trwy'r Safle, byddwn yn cynnal eich Gwybodaeth am Orchymyn ar gyfer ein cofnodion oni bai a'ch bod yn gofyn i ni ddileu'r wybodaeth hon.

NEWIDIADAU

Efallai y byddwn yn diweddaru'r polisi preifatrwydd hwn o dro i dro er mwyn adlewyrchu, er enghraifft, newidiadau i'n harferion neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill.

CYSYLLTU Â NI

Am ragor o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd, os oes gennych gwestiynau, neu os hoffech wneud cwyn, cysylltwch â ni trwy e-bost at Cymorth.global@cowinaudio.com


-----